800.000
1.100.000

Bộ lưu điện (UPS)

Bộ lưu điện santak tg 500

1.100.000
1.250.000
2.050.000

Bộ lưu điện (UPS)

Bộ lưu điện santak tg 1000

2.600.000
4.200.000
7.000.000
10.000.000
12.500.000
16.000.000
16.000.000
20.000.000
34.000.000

Bộ lưu điện (UPS)

Bộ lưu điện santak blazer 600

Bộ lưu điện (UPS)

Bộ lưu điện santak blazer 800

Bộ lưu điện (UPS)

Bộ lưu điện santak blazer 1000

Bộ lưu điện (UPS)

Bộ lưu điện santak blazer 1400

Bộ lưu điện (UPS)

Bộ lưu điện santak blazer 2000