30.000.000

Hệ thống điện mặt trời

Hệ thống điện nlmt cs 4kwp/ngày

60.000.000

Hệ thống điện mặt trời

Hệ thống điện nlmt cs 8kwp/ngày

120.000.000

Hệ thống điện mặt trời

Hệ thống điện mặt trời độc lập