Kích điện 12v lên 220v -Máy đổi điện - inverter

Máy đổi điện – inverter – máy kích điện aquasonic 1000va

2.500.000

Kích điện 12v lên 220v -Máy đổi điện - inverter

Máy đổi điện – inverter – máy kích điện aquasonic 10kva

Kích điện 12v lên 220v -Máy đổi điện - inverter

Máy đổi điện – inverter – máy kích điện aquasonic 6000va

Kích điện 12v lên 220v -Máy đổi điện - inverter

Máy đổi điện – inverter – máy kích điện aquasonic 3000va

Kích điện 12v lên 220v -Máy đổi điện - inverter

Máy đổi điện – inverter – máy kích điện aquasonic 1500va