-33%
3.240.000
-33%
4.050.000
-33%
4.860.000
-33%
5.400.000
-33%
6.480.000
-33%
8.100.000
30.000.000

Hệ thống điện mặt trời

Hệ thống điện nlmt cs 4kwp/ngày

60.000.000

Hệ thống điện mặt trời

Hệ thống điện nlmt cs 8kwp/ngày

120.000.000

Hệ thống điện mặt trời

Hệ thống điện mặt trời độc lập